داود محمدی

درباره من

دکتر داود محمدی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
معماری زبان؛ پیشنهادی در طبقه بندی عناصر زیبایی سخن
مطالعات زبانی بلاغی(2018)
^داود محمدی*, محمدرضا اسلامی
مولفه های پردازش و تطویل کلام در «فرائد السلوک»
سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی(2018-10-10)
^داود محمدی, 9511225003*
مقایسه محتوایی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی با داستان بهرام چوبین در تاریخ بلعمی
دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی(2015-08-26)
سمیه سروش نژاد*, ^داود محمدی
اوزان عروضی و ویژگی های آن در غزلیات شاه قاسم انوار
خلاصه مقالات همایش بین المللی شاه قاسم انوار(2015-08-19)
^داود محمدی*
رساله پايان تحصيلات
عامري جواد(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجلي موسيقي در آثار عطار
معينيان پريسا(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اطلاحات موسيقايي در كليات سعدي
دانشگر پرويز(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر قيصر امين پور
امي صغري(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصوير در شعر دفاع مقدس با تاكيد بر شعر دهه 80
سعيدي محترم(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر در اشعار نادر نادرپور
سروش نژاد سميه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل كلمات مركب (اسم، صفت، قيد و صوت) در ديوان رودكي، منوچهري، فرخي و عنصري
رحيميان مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر گفتگو و لحن در داستانهاي كوتاه حبيب احمدزاده
اسدي نسب شهلا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل آثار و انديشه هاي سعيد نفيسي
مقدم خواه شقايق(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب عناصر اسطوره اي و روايتهاي تاريخي و مذهبي در اشعار بهار
احساني روح اله(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جلوه هاي وطن در ادبيات مقاومت با تاكيد بر ديوان ملك الشعراي بهار و ديوان فرخي يزدي
شكري سبيكه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي درونمايه ترانه هاي دفاع مقدس
محمدي كلهري عباس(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انزوا و حزن زنانه در اشعار فروغ فرخزاد
قرائيان فائزه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي نثر كتاب انسان كامل
رحماندوست حسن(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي شاعر مردم در ايران و مصر (تحليل و تطبيق شخصيت، شعر و انديشه حافظ ابراهيم و اشرف الدين قزويني)
بيرجندي سعيده(تاریخ دفاع: 1394/09/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عاشق آزاري در منظومه هاي ليلي و مجنون، خسرو و شيرين و هفت پيكر
مهرابي ناهيد(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب داستان پيامبران در ديوان و جام جم اوحدي مراغه اي
دهبندي مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب افكار و شخصيت اويس قرني در متون برجسته نظم و نثر صوفيانه از آغاز تا قرن نهم
اويس قرني مهناز(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شكل گيري و ادبيات نمايشي در ايران از منظر جامعه شناختي(از پادشاهي فتحعلي شاه تا پايان دوره استبداد صغير)
صائب خدايار(تاریخ دفاع: 1394/10/29) ، مقطع : دكتري
سبك شناسي تحليل شعر مشروطه
نصيري سلوش سيده زهره(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : دكتري
سبك شناسي شعر لامعي گرگاني
گلستاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : دكتري
تصحيح((مترادف الالفاظ)) اثر عبدالكريم بن شيخ راجن غزنوي
رادبخش يداله(تاریخ دفاع: 1395/03/13) ، مقطع : دكتري
بررسي شعر اعتراض در ادبيات مشروطه با تكيه بر اشعار نسيم شمال و عارف قزويني
چنگيزي عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي تجددخواهي در شعر مشروطه با تاكيد بر سروده هاي بهار و عشقي
خسروبيگي محمد(تاریخ دفاع: 1395/08/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كتاب روح الارواح في شرح اسماالملك الفتاح شهاب الدين احمدبن منصور سمعاني
مصطفوي گرجي سيد يوسف(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بديع در ديوان خواجوي كرماني
خسروي سعيد(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل صنايع بديع در ديوان مسعود سعد سلمان
ميكده فريمان سميه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر در اشعار محمدعلي بهمني
تاج گلي خليل آباد زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل نثر مرسل ساده، عالي، و موزون سبك خراساني با تاكيد بر تاريخ بلعمي، تاريخ بيهقي و مناجات نامه خواجه عبدا.. انصاري
فلاحتي مجاوري سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي صور خيال در اشعار طالب آملي
گرجيان عربي نرجس(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آئين ها و مناسك ايراني و اسلامي در شعر معاصر(چهار دهه اخير)
حبيبي عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
فرهنگ ادبيسازها و الحان موسيقي با تكيه بر متون برجسته نظم و نثر فارسي تا قرن نهم هجري قمري
قاسمي نيا سعيد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : دكتري
تحليل و بررسي سبك شناسانه سه رمان دفاع مقدس: 1- اسماعيل، اسماعيل2- نخلهاي بي سر3- پرسه در خاك غريبه
رزاقي عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل ايجاد عشق در افسانه هاي ايراني (با تمركز بر فرهنگ افسانه هاي مردم ايران اثر علي اشرف درويشيان)
اصغري اكرم(تاریخ دفاع: 1396/09/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بديع در ديوان سنايي
عباسي ريحانه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل تمثيل در اشعار حسن حسيني و سلمان هراتي
احمدي فولادي مليحه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سير تطور تصنيف و تصنيف سرايي در ايران ار اغاز تا امروز
اثني عشري امير(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : دكتري
بازتاب اساطير و روايات تاريخي و مذهبي در ديوان جامي
احساني سكينه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر روايت در شعر قيصرامين پور
حسين پور آمنه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين اشارات مربوط به فال و فالگيري در نظم فارسي
پورموسوي سيد محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي ديوان رشيد وطواط با تحقيق در احوال و سبك شاعر
رحمتي مجيد(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
بديع در ديوان ناصرخسرو
مالكي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عناصر شاعرانه در اشعار سلماني هراتي
لشكري نقابي الهام(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سبكي بين گشتاسب نامه دقيقي با داستان بيژن و منيژه شاهنامه فردوسي
چمني كبري(تاریخ دفاع: 1396/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل آركائيسم در شعر شفيعي كدكني و نصرا... مرداني
بهرامي ظريفه(تاریخ دفاع: 1396/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر در اشعار پژمان بختياري
شايسته فرد هادي(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه جلوه هاي پايداري در شعر مشروطه و شعر معاصر با تأكيد بر شعر ملك الشعرا بهار، ميرزاده عشقي، قيصر امين پور و نصرا... مرداني
خاكسار مهناز(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل صنايع بديع در ديوان فرخي يزدي
شاطري فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي شخصيت و روايت در داستان هاي پيمان اسماعيلي
بهرامي پريسا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر در اشعار رهي معيري
عمادي خديجه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه شناختي شاهنامه فردوسي با تاكيد بررجزخواني هاي داستانهاي پهلواني
بهار فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : دكتري
بررسي موسيقي شعر در اشعار فريدون توللي
حسين نژاد فرمي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وتحليل مضامين انتقادي در ادبيات كودك ونوجوان با تكيه بر آثار هوشنگ مرادي كرماني و صمد بهرنگي
شهرياري صديقه(تاریخ دفاع: 1397/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي معماري زبان (صورت و ساختار) در غزليات بيدل دهلوي
اسلامي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/07/10) ، مقطع : دكتري
بازتاب داستان پيامبران در شعر شاعران پايداري با تاكيد بر اشعار علي معلم ،حميد سبزواري ،نصراله مرداني وعلي موسوي گرمارودي
فتح خواه علي اصغر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تحقیق در متون فارسی نثر   (96 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
تاریخ جهانگشا و مرزبان‌نامه   (106 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
تطور متون شعر فارسی   (98 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
عروض و قافیه   (83 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
متون ادبی-داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه   (89 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
متون نظم تعلیمی   (88 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
بلاغت 1- معانی و بدیع   (86 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
پیشگامان شعر فارسی   (92 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
d_mohammadi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس